week10

สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
10
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของตนเองและสรรพสิ่ง
- มีสมาธิในการรับฟัง
การรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมความรู้สึกในตอนนี้
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลง spa musicคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Brain Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษครึ่ง  A   4 ให้นักเรียนคนละ  1  แผ่น ในขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ในตอนนี้เรารู้สึกอย่างไร อะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ เพราะเหตุใด
- นักเรียนเขียนความรู้สึกและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้น
- ครู นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงครู
ขั้นจบ :
ขอบคุณเรื่องเล่า,ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- เพลง spa music
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง /โยคะ)
- มีสติจดจ่อกับ
ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ชื่อกิจกรรม : รำกระบอง
ขั้นเตรียม :
-  นักเรียนเตรียมไม้กระบองของตนเองพร้อมทั้งยืนในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตัวเอง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 - 5ครั้ง 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายโดยการยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้ง  2 ข้างเท่ากัน
นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงรับรู้ลมหายใจของตัวเอง
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ารำกระบอง
- คุณคุณครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆ ดังนี้
-  นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงอีกครั้ง รับรู้ลมหายใจของตัวเองประมาณ 2 นาที
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอคุณไม้กระบอง ขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณกันและกัน
ไม้กระบอง
พุธ
ศิลปะ ดนตรี วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติจดจ่อเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆรอบตัว
มีความคิดสร้างสรรค์ในการมองภาพและมีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรม : เศษกบเหล่าเล่าเรื่องราว
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลง spa music คลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Brain Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าแตะอวัยวะในร่างกาย  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูนำอุปกรณ์เช่น กระดาษ กาว เศษกบแหล่าดินสอมาวางไว้ข้างหน้าตัวเอง
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร
- คุณครูส่งกระดาษ A 4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น และส่งเศษกบเหล่าดินสอให้นักเรียนหยิบ คนลำ 10 ชิ้น (ขณะส่งกระดาษและเศษกบเหล่าดินสอนักเรียนจะรับไว้กันอย่างนอบน้อม)
- คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าเศษกบเหล่าสามรถทำอะไรได้บ้าง
- คุณครูให้นักเรียนนำเศษกบเหล่ามาสร้างเป็นรูปภาพที่เป็นอนาคตของตัวเอง พร้อมให้เหตุผล
- คุณครูนักเรียนแลกเปลี่ยนกันกับอนาคตของตัวเองที่สร้างมาจากกบเหล่าดินสอ
- นักเรียนเก็บกระดาษภาพอนาคตตัวเองต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู
ขั้นจบ :
ขอบคุณเรื่องเล่าอนาคต  ขอบคุณสื่อ/อุปกรณ์  ขอบคุณกันและกัน
 - กระดาษ
- กาว
- เศษกบเหล่าดินสอ/สี
- เพลง spa music
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
 เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากวรรณกรรมที่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าของชีวิต
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ
กิจกรรม : เรื่องเล่าจากประสบการณ์
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลง spa musicคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Brain Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าแตะอวัยวะในร่างกาย  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ส่งไปทางซ้ายมือ และขวามือ  (รับไหว้ขณะส่งกระดาษอย่างนอบน้อม)
- คุณครูเล่าเรื่องราวของย่ายิ้ม (คนค้นฅน)
- เมื่อเล่าจบ คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าบุคคลในเรื่องเล่านี้เป็นคนแบบใด ถ้านักเรียนมีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อสังคมนักเรียนจะทำอะไร
 - นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวลงในกระดาษ
- คุณครู Empower ระหว่างที่นักเรียนทำงาน
- คุณครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากิจกรรมในวันนี้
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนเก็บกระดาษภาพอนาคตตัวเองต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู
ขั้นจบ :
- ขอบคุณเรื่องเล่าของนักเรียนที่มีความหมาย
- ขอบคุณเรื่องเล่าของเด็กชาย
- ขอบคุณกันและกัน
 - เรื่องเล่า
- กระดาษ
- เพลง spa music
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- เห็นความเป็นมายาที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : ความงาม ความจริง
ขั้นเตรียม : กำกับสติโดยการขยับปลายนิ้วมือตามคำพูดของครู และทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :  ครูให้นักเรียนแต่ละคนมองไปรอบๆ ตัวของตัวเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างที่อยู่รอบๆ ตัวเราในตอนนี้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งใดมีอยู่จริงบ้าง (ไม่ปรุงแต่ง  ไม่มีใครบอกว่ามันคือสิ่งนี้) ?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนแต่ละคนวาดและเขียนบรรยายสิ่งที่คิดว่ามีอยู่จริงลงในกระดาษ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกเรื่องราว , Empower
- สิ่งต่างๆรอบตัว
- กระดาษ
- เพลง spa music

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น